Περιγραφή έργου

ΑΛΚΥΟΝΗ: Εθνική πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο και το Υπουργείο Υγείας (Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Α2-Συντονισμού Εφαρμογής & Υποστήριξης της Υλοποίησης, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013») MIS 346857

Υπεύθυνη έργου
: κ. Ι. Αντωνιάδου–Κουμάτου. Διευθύντρια Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
Πρόκειται για  Εθνικό πρόγραμμα προαγωγής του μητρικού θηλασμού, με έναρξη τον Απρίλιο του 2013, το οποίο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού .
Το πρόγραμμα «ΑΛΚΥΟΝΗ» έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη για προαγωγή του μητρικού θηλασμού στη χώρα μας. Η ανάγκη αποτυπώθηκε μέσα από την «Εθνική μελέτη καταγραφής των ποσοστών και των προσδιοριστικών παραγόντων του μητρικού θηλασμού», που κατέδειξε ιδιαίτερα  χαμηλά ποσοστά αποκλειστικού Μητρικού θηλασμού. Έτσι παρά το γεγονός του υψηλού ποσοστού πρόθεσης για θηλασμό τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση, που φτάνει στο 89%, τα ποσοστά αποκλειστικού Μητρικού θηλασμού πέφτουν στο 41% την πρώτη μέρα, στο 21% τον πρώτο, 11% τον τρίτο και 0,9 % τον 6ο μήνα.

Η « ΑΛΚΥΟΝΗ» φιλοδοξεί να αλλάξει τη στάση όλης της Ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο μητρικό θηλασμό. Αυτό έγινε προσπάθεια να επιτευχθεί μέσα από δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, στην υποστήριξη των θηλαζουσών και την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας. Παράλληλα ως συντονιστικός φορέας της πρωτοβουλίας «Φιλικά προς τα  Βρέφη Νοσοκομεία»  με την ενημέρωση των υγειονομικών μονάδων και την κινητοποίησή τους ώστε ο θεσμός να επεκταθεί σε όσο το δυνατό περισσότερα νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό τα δύο τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από δράσεις στους άξονες:

της πληροφόρησης και της υποστήριξης των μητέρων με:

  • δημιουργία και έκδοση κατάλληλου ενημερωτικού υλικού,
  • λειτουργία ιατρείων θηλασμού,
  • λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης «10525»,
  • λειτουργία ιστοσελίδας epilegothilasmo.gr

της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των Επαγγελματιών Υγείας με:

  • εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη την χώρα,
  • εργαστήρια,
  • έκδοση εγχειριδίου για τον μητρικό θηλασμό,
  • ανάπτυξη προγράμματος διαδικτυακής επιμόρφωσης (e learning).

της παρέμβασης στον χώρο των μαιευτηρίων με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF ‘Φιλικά για τα Βρέφη Νοσοκομεία’’
της παρέμβασης σε ΜΕΝΝ με στόχο την προτυποποίηση πρωτοβουλίας ΦΒ για ΜΕΝΝ
της παρέμβασης στην κοινότητα για τη δημιουργία χώρων θηλασμού και την προτυποποίηση πρωτοβουλίας ΦΒ για την κοινότητα,
της επικοινωνίας με εργοδοτικούς φορείς για τη δημιουργία χώρων άντλησης και χώρων θηλασμού στο χώρο εργασίας αλλά  και
της κοινωνικής προβολής και ευαισθητοποίησης του κοινού.
Επιστέγασμα των δράσεων του έργου  είναι η νομική θεσμοθέτηση της προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2014 /Νόμος 4316/2014,  στον οποίο δίνεται σημαντικός ρόλος στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.
Η χρηματοδότηση του έργου «ΑΛΚΥΟΝΗ» ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015.